ความประทับใจของมารดา-บิดาที่มีความพร้อมทั้งกายและใจ โดยมีการวางแผนครอบครัวมาแล้วเป็นอย่างดี

(ขออนุญาติใช้เพื่อการศึกษานะค่ะ)

edit @ 2 Dec 2008 02:29:45 by Piglet

การวางแผนครอบครัว

posted on 02 Dec 2008 02:24 by siripa in com

 

 

 การวางแผนครอบครัว (Family planning)

 

 

 

   การที่บุคคลหรือคู่สมรสวางแผนไว้ล่วงหน้า เพื่อมีบุตรในช่วงเวลาที่ต้องการ หลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงปรารถนา เว้นช่วงเวลาการมีบุตรให้เหมาะสมกับอายุและสุขภาพของร่างกาย มีบุตรจำนวนพอเหมาะ ทั้งนี้เพื่อให้มารดาและบุตรที่เกิดมามีสุขภาพดี ได้รับการเลี้ยงดูอบรมให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติอีกด้วย

 

edit @ 5 Dec 2008 23:34:46 by Piglet

 

 

ประโยชน์ของการวางแผนครอบรัว

 

 

 

 

ลดอัตราการเพิ่มของประชากรให้มีจำนวนเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม

ในระดับครอบครัวจะช่วยให้คู่สมรสที่เพิ่งแต่งงานได้มีช่วงเวลาสำหรับการใช้ชีวิตแต่งานอย่างมีความสุขก่อนมีบุตร

ช่วยให้คู่สมรสสามารถกำหนดระยะเวลาการมีบุตร ระยะห่างการมีบุตรและจำนวนบุตรที่ต้องการ

 การเว้นระยะห่างของการมีบุตร

การมีจำนวนบุตรตามที่ต้องการจะทำให้บุตรได้รับการเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพ

การวางแผนครอบครัวที่ดีช่วยป้องกันทำแท้งที่ผิดกฎหมาย

 

 

edit @ 2 Dec 2008 02:41:09 by Piglet

โฆษณาครอบครัวมีสุข

posted on 02 Dec 2008 01:20 by siripa in com

"ถ้ามีการวางแผนครอบครัวที่ดีอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นไม่ว่าจะไปที่ไหน ๆ ก็มีความสุขได้"

 

การคุมกำเนิด

posted on 02 Dec 2008 01:06 by siripa in com

          

 

การคุมกำเนิด (Contraception)

 

           การป้องกันการปฏิสนธิ หรือการป้องกันการตั้งครรภ์ การคุมกำเนิดได้วิวัฒนาการมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยได้ทำการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยหาวิธีใหม่ ที่คาดว่าจะมีคุณสมบัติที่ดียิ่งขึ้น วิธีการคุมกำเนิดที่ดีควรมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. มีประสิทธิภาพ (effective) สูงในการป้องกันการตั้งครรภ์

2. ปลอดภัย (safe) ไม่มีอาการแทรกซ้อนที่รุนแรง และไม่มีอันตรายแม้จะใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน

3. ภาวะเจริญพันธุ์ภายหลังคุมกำเนิด (return of fertility) ในกรณีที่เป็นวิธีคุมกำเนิดแบบชั่วคราว เมื่อเลิกใช้แล้วต้องมีการเจริญพันธุ์ดีเหมือนเดิม

4. ใช้ได้ง่าย (simple) สะดวกในทางปฏิบัติและในการให้บริการ

5. เป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่ยอมรับ (acceptable)

6. ราคาถูก (inexpensive)

 

 

ประโยชน์การคุมกำเนิด

posted on 02 Dec 2008 00:50 by siripa in com