การทำหมันหญิง

posted on 30 Nov 2008 22:20 by siripa in com

การทำหมันหญิง(Female sterilization)

         เป็นวิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัยและประหยัด การทำหมันหญิงเป็นการทำให้หลอดมดลูก (fallopian tube) อุดตันทั้งสองข้าง เพื่อป้องกันการปฏิสนธิของไข่กับตัวอสุจิ ส่วนมากการทำหมันหญิง มักจะทำหลังคลอด ซึ่งจะง่ายและสะดวกกว่าการทำหมันหญิงในช่วงเวลาที่ไม่ตั้งครรภ์ หรือที่เรียกกันว่า “การทำหมันแห้ง” การทำหมันหญิงหลังคลอดจะทำได้ง่าย เนื่องจากมดลูกอยู่ที่ระดับสะดือ ทำให้สะดวกในการหาท่อนำไข่ และการทำหมันหลังคลอดก็ไม่ทำให้ระยะเวลาในการอยู่โรงพยาบาลยาวนานขึ้น และไม่มีผลต่อน้ำนมมารดาส่วนการทำหมันแห้ง จะมีกระบวนการผ่าตัดที่ยุ่งยากลำบากกว่าทำหมันหลังคลอด เนื่องจากมดลูกมีขนาดเล็กกว่ามดลูกหลังคลอด การหาท่อนำไข่จะยากกว่าการผ่าตัดทำหมันหลังคลอดเช่นกัน

ข้อดีของการทำหมันหญิง1. เป็นวิธีคุมกำเนิดแบบถาวรที่มีประสิทธิภาพสูง2. ไม่มีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ อาจเพิ่มความสุขทางเพศ เพราะปราศจากความกังวลที่จะมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น3. ไม่มีภาวะแทรกซ้อนหรือผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว

4. ไม่มีผลต่อการให้นมบุตร

5. มีความสะดวก ไม่ต้องมารับบริการที่คลินิกวางแผนครอบครัวบ่อย ๆ เพื่อรับยาหรืออุปกรณ์คุมกำเนิดและไม่มีการลืมใช้

ข้อเสียของการทำหมันหญิง1. ต้องอาศัยการผ่าตัดในห้องผ่าตัด โดยบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนมา จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสม2. อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด และการให้ยาระงับความเจ็บปวดหรือยาสลบ3. มีโอกาสเกิดการตั้งครรภ์นอกมดลูกสูง หากเกิดความล้มเหลวของวิธีการทำหมัน4. เมื่อเทียบกับการทำหมันชาย จะเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่า5. เป็นการคุมกำเนิดแบบถาวร การผ่าตัดต่อหมันทำได้ยาก เสียค่าใช้จ่ายสูงและมิใช่ทุกรายจะประสบผลสำเร็จ

6. ไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมทั้งเชื้อ HIV ได้

ข้อห้ามและข้อควรระวังในการทำหมันหญิง1. ผู้ขอรับบริการเป็นโรคหรือมีภาวะเสี่ยงอันตรายจากการผ่าตัด ได้แก่

1.1 โรคทางสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา เช่น การตกเลือดหรือติดเชื้อหลังคลอด การอักเสบในอุ้งเชิงกราน เยื่อบุโพรงมดลูกอยู่ผิดที่ เนื้องอกหรือมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์ เป็นต้น

1.2 โรคทางอายุรกรรม เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคปอด โรคตับ โรคไต เลือดจาง มีการติดเชื้อที่ผิวหนังบริเวณที่จะผ่าตัด เป็นต้น

2. ปัญหาของผู้รับบริการ เช่น อายุน้อย มีบุตรเพศเดียวหรือมีจำนวนบุตรน้อย มีปัญหาในชีวิตสมรส ตัดสินใจทำหมันในสภาวะที่มีแรงกดดัน มีปัญหาทางศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น

วิธีการผ่าตัดทำหมันหญิง1. การทำหมันหลังคลอดและหลังแท้ง (Postpartum and postabortion female sterilization) โดยทั่วไปจะทำภายใน 48 ชั่งโมงหลังคลอด เนื่องจากมีความสะดวก ผ่าตัดง่ายและไม่เสียเวลาอยู่โรงพยาบาลนานกว่าการคลอดตามปกติ หากจำเป็นอาจทำหลังจากนี้ได้ แต่ไม่ควรเกิน 7 วันหลังคลอด สำหรับการทำหมันหลังแท้งนั้น สามารถทำได้ทันทีหลังการแท้งที่ไมมี่ภาวะแทรกซ้อน วิธีการผ่าตัดทางหน้าท้อง (abdominal approach) เป็นวิธีที่นิยมทำกันมากที่สุดโดยนิยมเปิดหน้าท้องเป็นแผลขนาดเล็ก (minilaparotomy) บริเวณใต้สะดือ (subumbilical)หรือเหนือหัวเหน่า (suprapubic) ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ทำหมัน และทำการผูกและตัดหลอดมดลูก โดยไหมชนิดต่าง ๆ และตัดหลอดมดลูกให้แยกจากกัน บางกรณีอาจตัดส่วนหนึ่งของหลอดมดลูกออกมาด้วย (tubal resection)

2. การทำหมันหญิงในช่วงเวลาที่ไม่ตั้งครรภ์ (การทำหมันแห้ง) เทคนิคที่ใช้ส่วนใหญ่เรียกว่า modified minilaparotomy – technique คือ จะทำการผ่าตัดบริเวณเหนือบริเวณกระดูกหัวเหน่าและต้องใช้เครื่องมือยกมดลูก เพื่อจะสามารถมองเห็นหลอดมดลูกได้ชัดเจน หลังจากนั้นจึงผูกและตัดหลอดมดลูก

3. การทำหมันหญิงโดยใช้กล้อง laparoscope (Laparoscopic tubal sterilization) การทำหมันหญิงโดยใช้กล้อง laparoscope เป็นวิธีที่มีความสะดวก รวดเร็วแต่ต้องมีทักษะในการผ่าตัดเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อน อีกทั้งเครื่องมือมีราคาแพง การทำหมันหญิงโดยใช้กล้อง laparoscapeสอดเข้าไปในช่องท้อง แล้วใช้เครื่องมือที่จะสอดผ่านกล้อง laparoscope เข้าไปผ่าตัดทำหมันโดยการทำให้หลอดมดลูกอุดตัน วิธีการที่จะทำให้หลอดมดลูกอุดตันได้แก่3.1 การจี้ด้วยไฟฟ้า (electrocoagulation) การจี้ด้วยไฟฟ้านี้จะมีประสิทธิภาพสูง แต่อาจมีอันตรายจากการจี้ไปถูกอวัยวะใกล้เคียง เช่น ลำไส้และกระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น ทำให้เกิดการไหม้หรือทะลุได้3.2 การใช้อุปกรณ์รัดหลอดมดลูก (mechanical method) ได้แก่ คลิป (clips) หรือห่วงรัด(ring) จะสามารถลดอันตรายที่เกิดจากการจี้ด้วยไฟฟ้าได้ นอกจากนี้การแก้หมันด้วยวิธีนี้จะประสบความสำเร็จสูงกว่า เนื่องจากท่อนำไข่ถูกทำลายน้อยกว่าการจี้ด้วยไฟฟ้า

ภาวะแทรกซ้อนจากการทำหมันหญิง1. ภาวะแทรกซ้อนจากการดมยาสลบ คือเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยที่สุด โดยอาจเกิดปัญหาต่อระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจซึ่งอาจรุนแรงถึงชีวิตได้ โดยทั่วไปจะใช้การระงับความเจ็บปวดเฉพาะที่ (local anesthesia) เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อน2. ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด อาจเกิดเลือดออกมากจากเส้นเลือดบริเวณหลอดมดลูกในขณะผ่าตัด อาจมีอันตรายต่ออวัยวะในช่องท้อง เช่น กระเพาะปัสสาวะและลำไส้ หลังผ่าตัดอาจเกิดการติดเชื้อที่แผลหรือในช่องท้องได้ ภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ สามารถป้องกันได้โดยการเตรียมผู้รับบริการอย่างถูกต้อง ผ่าตัดด้วยความระมัดระวัง โดยเทคนิคปลอดเชื้อ3. การตั้งครรภ์นอกมดลูก ถึงแม้การทำหมันจะมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการตั้งครรภ์ แต่หากเกิดขึ้นหลังทำหมันไปแล้ว จะมีโอกาสเกิดเป็นการตั้งครรภ์นอกมดลูกสูงกว่า โดยโอกาสเกิดการตั้งครรภ์นอกมดลูกจะสูงสุดในการทำหมัน โดยใช้ไฟฟ้าจี้หลอดมดลูก

4. การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนและระดู หลังทำหมันอาจมีระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนลดลง และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระดู เช่น ปวดระดู และระดูผิดปกติ จากการศึกษาจนถึงปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปในเรื่องนี้

การต่อหมันหญิง         การทำหมันหญิง ถือว่าเป็นการคุมกำเนิดแบบถาวร อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีผู้รับบริการอาจมีความประสงค์ขอรับการต่อหมัน เช่น แต่งงานใหม่ บุตรเสียชีวิต เป็นต้น การต่อหมันนั้นเป็นการผ่าตัดที่ต้องอาศัยความชำนาญเป็นพิเศษ เสียค่าใช้จ่ายสูง และมิใช่จะประสบผลสำเร็จทุกรายไปอัตราความสำเร็จโดยรวมอยู่ระหว่างร้อยละ 40 – 80 โดยประมาณ ความสำเร็จของการต่อหมันหญิงส่วนหนึ่งขึ้นกับตำแหน่งของหลอดมดลูกที่ต่อหมันและวิธีการทำหมัน ได้มีรายงานอัตราการตั้งครรภ์ในมดลูกหลังการต่อหมัน พบว่าตำแหน่ง isthmus และการทำหมันด้วยที่หนีบ (clips) มีการตั้งครรภ์สูงสุด ส่วนตำแหน่ง ampulla และการทำหมันด้วยการใช้ไฟฟ้าจี้หลอดมดลูกมีการตั้งครรภ์ต่ำสุด

Comment

Comment:

Tweet

#66 By (49.230.84.251|49.230.84.251) on 2015-02-23 19:38

อยากทำหมันแห้งค่ะ มีลูก 2 คนแล้ว คนเล็ก 1 ปี 4เดือนแล้ว อยากรู้ค่าใช้จ่ายโดยประมาณของโรงพยาบาลรัฐค่าทำหมันจะอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไร 
sureeyong2527@hotmail.com

#65 By apple (124.122.134.197|124.122.134.197) on 2014-11-27 11:08

การต่อหมันหญิงเจ็บมั้ยค่ะ

#64 By (110.77.251.190|110.77.251.190) on 2014-11-13 16:45

#63 By (49.230.151.65|49.230.151.65) on 2014-10-31 20:36

ดิฉันก้อทำ ผ่าที่เหนือหัวเหน่า แผลยาว 3นิ้ว กว้าง มาก ยิ่งนานก้อยิ่งใหญ่ขึ้น

#62 By (49.230.176.166|49.230.176.166) on 2014-09-22 13:10

#61 By (1.47.7.105|1.47.7.105) on 2014-04-07 09:30

#60 By การทำหมันชาย (119.46.175.11|192.168.3.108, 119.46.175.11) on 2014-01-31 15:34

แก้หมันค่ะ และไม่คิดว่าจะมีลูกอีก แก้เพราะเอาใจแฟนเฉยๆๆ
แต่ตอนนี้มีลูกชายด้วยกัน 8 ขวบแล้ว น่ารักมากๆๆ

#59 By กานดา (103.7.57.18|85.30.12.163) on 2013-02-14 20:56

อยากทราบว่า ถ้าทำหมันแล้ว,,อารมณ์ทางเพศจะลดลงจริงหรอคะ ?embarrassed

#58 By Thararat (103.7.57.18|14.207.158.249) on 2012-12-28 19:09

ได้ความรู้มากเลยค่ะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ

#57 By patty (103.7.57.18|125.25.110.84) on 2012-10-05 17:08

ทำหมันเจ็บป่าว

#56 By nilnetr (103.7.57.18|115.67.3.20) on 2012-09-30 14:10

อยากกับไปเป็นเหมือนเดิมจะทําไง  ใครตอบได้ช่วยบอกด้วย  เอาออกได้ไหม และอารมณ์ จะเหมื่อนเดิมไหม ขอเป็นคนที่รู้จริงนะ   เพราะหลังการทําหมัน สติเราได้กับมาแล้ว ว่าอย่าเชื่ออะไรง่ายๆ แม้กะทั้งหมอ ขอโทษนะค่ะ หมอดีๆก็มีเยอะค่ะ  โปรดใช้วิจารญานด้วยตัวของคุณเองค่ะ  อยากหายจากอารมณ์ ขี้งุดงิดหลังการทําหมันทําไงดีฮือๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

#55 By yy (103.7.57.18|125.24.81.175) on 2012-06-02 10:31

ตอนนี้เครียดมากๆค่ะลูก 2ขวบกว่าแล้วกายเป็นคนขี้งุดงิดมากกกกกกกกกกกกกกแต่ก่อนเป็นคนอารมณ์ดีมากกกกกกกหัวเราะบ่อยเพื่อนๆยังว่าE ต๊องปัญญาอ่อนเลย เป็นคนขี้เล่นชอบเล่นกับเด็กๆ  รักเด็กแต่รู้สึกหลังการทําหมันเราเปลี่ยนไปมากงุดงิดจากที่เคยรักเด็กมากอยู่กับเด็กๆเราจะมีความสุดมากกกกกกกกกกกกกยิ้มหัวเราะทั้งวันแต่เดียวนี้รําคาญมากลูกเรียกไม่มาก็จะตะโกนเสียงดังเครียดๆๆๆๆๆๆๆๆๆขอแนะนําใครคิดจะทําอย่าทําค่ะมันเปลี่ยนเราไปเป็นอีกคน  1 เลย เคยถามหมอเกี่ยวกับการทําหมันว่าคนพูดกันเยอะว่าทําหมันไม่ดีอารมณ์เปลี่ยนเป็นคนขี้งุดงิดจริงไหมค่ะหมอหมอตอบว่าไม่จริง  ฮิฮิๆๆ5555555เกิดกับตัวเองเพื่อนก็เคยเตือนบอกว่าอย่าทําให้คุมเองแต่เราไม่เชื่อตอนนี้เราเลยคิดถึงมันมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆแต่เรากับไปเชื่อหมองิงิๆๆและหมอที่คุยกับเราเป็นผู้ชายเห่อๆๆหมอตอบว่าไม่มีปัญหาไม่เกี่ยว   ตอนนี้ ณ .เดียวนี้นึกขึ้นได้ว่า ฮึ ?หมอเคยทําหมันด้วยหรือถึงตอบว่าได้ไม่มีปัญหา    บ้างทีเราก็ฟังจากรอบข้างบ้างก็ได้บางที่หมอก็อาจจะสับสนบ้างคิดว่าตัวเองทํามาแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ  5555555555555555555   หมอควรใช้วิจาระณะยาน   ในการตอบกับคนไข้ด้วยคะคิดก่อนตอบนะคะหุหุๆ เตือนทําหมันไม่ดีค่ะ   ผู้   ญ   ด้วยกันค่ะเตื่อน

#54 By yy (103.7.57.18|125.24.81.175) on 2012-06-02 10:05

#53 By yy (103.7.57.18|125.24.81.175) on 2012-06-02 09:18

ทำหมันแล้ว(ผ่าท้องนอกมดลูกแล้วทำหมัน) แต่จะไปต่อ ที่รพ.ศรีฯมข.นะจ้าopen-mounthed smile

#52 By prontip (182.52.36.87) on 2012-03-23 10:20

1.หลังจากการทำหมันแล้ว ประจำเดือนจะมาอีกหรือไม่
2.ทำหมันชายตัวอสุจิจะหมดไปเลยใช่หรือไม่

#51 By นักเรียน (192.168.182.140, 119.42.96.23) on 2012-02-10 11:01

ควรไปปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลนะครับ..
จะได้รู้ว่าควรจะปฎิบัติตัวอย่างไร รักษาอย่างไรนะครับ...big smile big smile big smile

#50 By ppพนักงาน รพ.บางนา5 (172.25.1.19, 113.53.239.148) on 2011-11-16 19:34

อยากทราบว่าหลังทำหมันแล้วตอนนี้ 10 เดือนแล้วประจำเดือนไม่เคยมาเลย ผิดปกติหรือเปล่าคะ ถ้าผิดปกติจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะ ขอบคุณค่ะ

#49 By หน่อย (110.77.158.149) on 2011-10-31 15:57

คือ อยากทราบว่า ถ้าทำหมันแล้วจะมีประจำเดือนตามปกติไหมค่ะ

#48 By bebe (180.183.140.59) on 2011-10-05 19:53

fu

#47 By ปริญญา (180.180.89.64) on 2011-09-23 13:07

ดีค่ะ คืออยากทราบว่า เมื่อทำหมันผูกแล้ว คุณหมอ สามารถแก้หมันไหมค่ะ แล้วจะมีโอกาสมีลูกได้อีกไหมค่ะถ้า แก้หมันได้

#46 By tiitooazx@hotmail.con (180.180.78.52) on 2011-09-13 07:54

ขอบคุณมากๆค่ะ หาข้อมูลเพื่อทีต้องการทำหมันอยู่ค่ะ

#45 By kja (180.183.203.27) on 2011-09-02 09:30

อยากทราบว่าการทำหมันหลังคลอดแล้วจะมีประจำเดือนหรือไม่

#44 By แอน (118.172.213.173) on 2011-09-01 12:00

การทำหมันจะเจ็บไหมค่ะembarrassed

#43 By สุทัตตา (125.25.93.231) on 2011-08-24 14:49

ทำหมันแล้วแต่เป็นพังผืดอยู่แล้วอย่างนี้ที่ทำหมันมันจะหหลุดได้ไหมแล้วมันจะต่อได้ไหมกลัวจัง

#42 By สา (125.24.135.124) on 2011-08-08 15:30

รบกวนช่วยตอบหนูทีกังวลมาก ๆ หนูเคยท้องนอกมดลูกหมอบอกว่าตกเลือดหมอเลยขูดมดลูกให้แต่ตอนนี้หนูมีลูกแล้ว2คนช/ญ ทำหมันถาวรแล้วหมอบอกว่าตัดท่อนำไข่2ข้างแล้วผูกแต่จะมีประจำเดือนเหมือนเดิม ทุกครั้งก็มีมานะแต่มาตอนนี้หนูพึ่งจะขาดมาได้2เดือนแล้วมีอาการคล้าย ๆคนท้องเลยคือปวดหัวคลื่นไส้ตลอดแต่ไม่กล้าซื้อแผ่นมาตรวจกลัวมากแล้วอย่างนี้จะท้องนอกมดลูกได้ไหม

#41 By โย (125.24.135.124) on 2011-08-08 15:23

ทำหมันแล้วท้องได้ด้วยเหรอค่ะแล้วถ้าท้องนอกมดลูกเราจะรู้ได้ไง

#40 By น้ำ (125.24.135.124) on 2011-08-08 15:13

confused smile confused smile big smile embarrassed angry smile embarrassed open-mounthed smile surprised smile

#39 By ม้่เาด่า (115.67.160.211) on 2011-07-15 11:27

การพักรักษาตัวนานแค่ไหน

#38 By (49.230.177.64) on 2011-02-27 13:04

อยากรู้ค่าใช้จ่ายโดยประมาณของโรงพยาบาลรัฐค่าทำหมันจะอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไร

#37 By แม่บ้าน (124.121.90.110) on 2011-02-04 19:20

ทำหมันแล้ว 2 ปี ถ้าอยากทานยาคุม เพื่อเพิ่มฮอร์โมน
จะได้ไหมคะ

ทำหมันแล้วรู้สึกหน้าอกดูเล็กลง (คิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้คะ)
อยากให้มันอึ้ม เกมือนเดิม อิอิ

#36 By แม่ลูกสอง (223.205.166.135) on 2011-01-28 16:15

สวสัดีค่ะ ดิฉันทำหมันได้ 2 ปีกว่าแล้ว อายุ 30 ปี
คลอดบุตรคนที่2 โดยการผ่าออก
แล้วก็ทำหมันเลยทีเดียวคะ

เด๋วนี้เวลามี รอบเดือนทำไม ไม่รู้สึกคัดหน้าอกเหมือน แต่ก่อนคะ
และหน้าอก ก็ดูเล็กลงด้วย เปนเพราะ ทำหมันหรือเปล่า ถึงเปนแบบนี้

ถ้าแก้หมันทุกอย่างจะกลับมาเปนเหมือนเดิม หรือเปล่าคะ

ขอบคุณค่ะ

#35 By คุณแม่ลูกสอง (223.205.166.135) on 2011-01-28 16:12

#34 By (119.31.7.153) on 2010-10-19 22:56

#33 By (119.31.7.153) on 2010-10-19 22:56

#32 By (119.31.7.153) on 2010-10-19 22:56

อยากทราบว่าตอนนี้น้องทําหมันแล้วแต่อยากที่จะมีลูกอีกจะต้องทํายังใงค่ะและค่าใช้จ่ายแพงไหมค่ะ

#31 By น้อง (124.176.58.151) on 2010-10-18 12:11

#30 By (182.232.55.25) on 2010-10-05 20:50

#29 By (222.123.92.186) on 2010-10-04 19:39

ทำหมันแล้วแต่ยากมีลูกอีกช่วยหน่อยนะค่ะ

#28 By คนยากมีลูก (180.183.120.47) on 2010-10-04 14:16

ท้องนอกมดลูกอันตรายหรือเปล่าคะ
ควรทำอย่างไรหากท้องจริง ๆ

#27 By หญิง (203.113.86.139) on 2010-09-21 10:14

#26 By (125.26.242.108) on 2010-09-06 16:52

#25 By (125.26.242.108) on 2010-09-06 16:52

#24 By กวาง (110.164.222.205) on 2010-09-04 13:29

#22 By (222.123.157.154) on 2010-08-31 09:36

#23 By (222.123.157.154) on 2010-08-31 09:36

ดีแฮะ

#21 By ฐิตากร (124.121.54.244) on 2010-08-29 15:47

ขอบคุณน๊าค่ะประโยชน์มากมาย

#20 By นู๋ดาวนี่ซัง (119.31.126.67) on 2010-08-09 21:01

#19 By (182.52.184.230) on 2010-08-08 18:27

การทำหมันทำให้แก่เร็วรึเปล่าคะ

#18 By ต่าย (125.24.30.32) on 2010-08-06 13:17

ขอบคุณมากมาย นะ ได้ความรู้เยอะเลยอ่า

#17 By (58.8.230.223) on 2010-08-04 22:43