การคุมกำเนิด

posted on 02 Dec 2008 01:06 by siripa in com

          

 

การคุมกำเนิด (Contraception)

 

           การป้องกันการปฏิสนธิ หรือการป้องกันการตั้งครรภ์ การคุมกำเนิดได้วิวัฒนาการมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยได้ทำการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยหาวิธีใหม่ ที่คาดว่าจะมีคุณสมบัติที่ดียิ่งขึ้น วิธีการคุมกำเนิดที่ดีควรมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. มีประสิทธิภาพ (effective) สูงในการป้องกันการตั้งครรภ์

2. ปลอดภัย (safe) ไม่มีอาการแทรกซ้อนที่รุนแรง และไม่มีอันตรายแม้จะใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน

3. ภาวะเจริญพันธุ์ภายหลังคุมกำเนิด (return of fertility) ในกรณีที่เป็นวิธีคุมกำเนิดแบบชั่วคราว เมื่อเลิกใช้แล้วต้องมีการเจริญพันธุ์ดีเหมือนเดิม

4. ใช้ได้ง่าย (simple) สะดวกในทางปฏิบัติและในการให้บริการ

5. เป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่ยอมรับ (acceptable)

6. ราคาถูก (inexpensive)

 

 

Comment

Comment:

Tweet